Sunday
zondag

Monday
maandag

Tuesday
dinsdag

Wednesday
woensdag

Thursday
donderdag

Friday
vrijdag

Saturday
zaterdag

 

1

2
Groundhog Day

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Lincoln's Birthday

13

14
Valentine's Day

15
Presidents' Day

16

17

18

19

20

21

22
Washington's Birthday

23

24

25

26

27

28